Polisîau a Gwybodaeth

  Datganiad Polisi ar Ddiogelu Grwpiau Bregus

Fel eglwysi, rydym yn gwbl ymrwymedig i ddiogelu lles ein haelodau a’r rheini a roddwyd yn ein gofal. Bydd aelodau’r eglwys, staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yn dangos parch at eraill, yn hybu ethos o wrando ar blant a phobl fregus gan ymddwyn mewn modd sy’n adlewyrchu egwyddorion yr Eglwys Gristnogol. Bydd yr eglwys yn gofalu am blant a phobl ifanc, ynghyd ag oedolion bregus, ac yn eu diogelu trwy ddilyn arferion da mewn perthynas â’r canlynol:
• Recriwtio gweithwyr yn ddiogel (Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus Adran 2)
• Hybu arferion da yn y gwaith (Adran 3.1 a 4.1)
• Hyfforddi a chefnogi gweithwyr yn eu swyddogaethau ac mewn amddiffyn plant a phobl fregus (Adran 3.2 a 4.2)
 

  Newydd Datganiad Polisi Eglwysi Unigol ar Ddiogelu (Rhagfyr 2020)

Rydym yn falch i rannu'r datganiad polisi newydd  hwn i’ch galluogi fel eglwys i ddatgan yn glir eich ymrwymiad ynghylch diogelu pobl fregus. Mae hyn yn unol â ymarfer gorau ac yn ofynnol gan lawer o gwmnïau yswiriant.

Hyd yn hyn roedd y datganiad polisi i'w weld ar ddechrau Adran 3 (plant) ac Adran 4 (oedolion bregus ) yn y Llawlyfr.

Rydym bellach wedi cynhyrchu dogfen ar wahân a fydd yn eich galluogi i'w rhannu a'i harddangos yn haws.

Gallwch ddod o hyd i'r ddogfen  yma fel PDF neu fel dogfen Word fel y gallwch ychwanegu eich logo eich hun ayb.

Mae’r Datganiad Polisi Diogelu hwn a’r canllawiau a’r gweithdrefnau sydd i’w cael yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus (gweler ôl-nodyn 1) - ynghyd ag unrhyw ddiweddariadau pellach – yn ffurfio eich polisi a gweithdrefnau diogelu. 
 

 

 
Darllenwch hefyd ein Datganiad o Fwriad yma 

 

Polisi y Panel ar Wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a chrynodeb o gymhwysedd. Cliciwch yma

Cewch fwy o fanylion hefyd yn adran 2 o'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus ac yn yr adran DBS o'n gwefan.

Gweithio gydag oedolion?

Dim yn siŵr os dach chi angen gwneud DBS ar gyfer eich gwaith gydag oedolion bregus? cliciwch yma i ddarllen ein Rhestr Wirio cymhwysedd DBS ar gyfer gweithwyr gydag oedolion bregus.

Gweithio gyda phlant?

Dim yn siŵr os dach chi angen gwneud DBS ar gyfer eich gwaith gyda Phlant a phobl ifanc-cliciwch yma i ddarllen ein Rhestr Wirio cymhwysedd DBS ar gyfer gweithwyr plant.

 

 

Datganiad Polisi ar Recriwtio cyn troseddwyr (Atodiad 6yn y Llawlyfr) cliciwch yma i'w darllen

Polisi ar storio, defnyddio, cadw a gwaredu datgeliadau a gwybodaeth am ddatgeliadau
cliciwch yma i ddarllen y datganiad polisi byr (Atodiad 5 yn y Llawlyfr) neu yma am y dogfen polisi a gweithdrefnau llawn

Datgeliadau Aneglur a'r Proses Apêl cliciwch yma i'w darllen

 

Asesiadau Risg

Mae asesiad risg yn ffordd ddefnyddiol o feddwl trwy'r risgiau a phroblemau posibl a all ddigwydd mewn unrhyw weithgaredd. Mae'n eich helpu i ddod o hyd i atebion, yn dangos eich bod wedi cynllunio'n ofalus ac yn eich helpu i gymryd y camau rhesymol angenrheidiol i gadw pawb yn ddiogel. Mae hefyd yn gallu diogelu enw da'r sefydliad. Mae’n ffordd dda o rannu gwybodaeth bwysig gydag aelodau eraill y tîm i sicrhau bod pawb yn dilyn arfer gorau posibl i weithredu mewn modd diogel ac atebol. Cliciwch yma i weld ein Canllaw cam wrth gam a ffurflen asesiad risg neu  yma am ddogfen Word

Risk self assessment ( Eccleisiastical insurance  english language document)  - link

Polisiau Statudol Genedlaethol:

Plant - Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 cliciwch yma 

Oedolion - Wales Interim Policy and Procedures for the Protection of Vulnerable Adults from Abuse ( 2013) cliciwch yma .

Gadael y safle