Newyddion

Gorffennaf 2020

Gwaith rhithiol gyda phobl ifanc  ( virtual work with young people)  taflen gwybodaeth ac asesiad risg

Os ydych yn gweithio yn rhithiol gyda phobl ifanc yn ystod y tymor anodd hwn, darllenwch y daflen hon sy'n rhoi cyngor defnyddiol ac sy'n cynnwys asesiad risg enghreifftiol. Bydd hyn yn eich helpu i weithio yn y ffordd fwyaf diogel posibl, ystyried pob agwedd ar y gweithgaredd a gwneud yn siŵr bod mesurau diogelu priodol mewn lle i amddiffyn pawb. Mae hyn yn cyfeirio'n benodol at bobl ifanc ond efallai'n ddefnyddiol ar gyfer gweithgaredd pob oed.

20fed Mawrth 2020   Corona Virws COVID-19

Ni fydd Sian a Julie yn y swyddfa yn rheolaidd ar ôl heddiw ond byddant yn gweithio gartref. Byddwn yn gwirio e-byst, y negeseuon ffôn y swyddfa (01745 817584) a’r ffôn symudol 07957510346. Ond peidiwch â defnyddio'r rhifau hyn ar gyfer argyfyngau - ni allwn fod yn siŵr byddant yn cael negesion bob dydd.

Mae'r holl ffurflenni a thystysgrifau DBS sydd wedi cyrraedd y swyddfa erbyn heddiw wedi'u prosesu ond ni allwn warantu bydd ffurflenni DBS sy'n cyrraedd y swyddfa o 21ain o Fawrth ymlaen yn cael eu hanfon i'r DBS ar unwaith neu y bydd tystysgrif yn cael ei ddychwelyd mor fuan â’r arferol. Os ydych chi'n bwriadu dechrau gwirfoddoli yn ystod yr argyfwng hwn, gallwch ddangos eich tystysgrif i'ch arweinydd lleol yn hytrach na'i hanfon i'r swyddfa yn gyntaf (ond cofiwch byddwn ni dal angen ei weld maes o law).

CYNGOR A CHEFNOGAETH Mae hon yn gyfnod lle mae pobl yn tynnu at ei gilydd ac yn dangos arwyddion anhygoel o garedigrwydd a gofal yn ein cymunedau. Mae hefyd yn amser pan mae pobl yn bryderus iawn a dan straen gynyddol a gall ein pobl fregus fod mewn hyd yn oed mwy o berygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso oherwydd unigedd ac angen. Cofiwch fod cymorth a chyngor ar gael gan lawer o sefydliadau profiadol ac arbenigol. Mae rai ffynonellau o gefnogaeth yma <http://paneldiogelwch.org.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth> a hefyd mae'r Samariaid <https://www.samaritans.org/> ar gael i gynnig cyngor a chymorth i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd.

YMWELIADAU A CHEFNOGAETH GYMUNEDOL Yn sicr, nid wyf am danseilio na dibrisio'r llu o arwyddion o garedigrwydd anhygoel sy'n cael eu gweld o'n cwmpas ond gofynnwn ichi gadw egwyddorion diogelu sylfaenol mewn cof. Er bod yr egwyddorion hyn yn berthnasol i'r rhan fwyaf o weithgareddau cymunedol gyda'r rhai sy'n fregus, o safbwynt y Panel, mae'r cyfarwyddiadau yma  wedi'i anelu'n benodol at weithgareddau a wneir yn enw'r Eglwys/Capel yn hytrach na rhwng ffrindiau neu gymdogion.

Sicrhewch:

  • Bod gweithgareddau yn atebol ac wedi'u cynllunio'n ofalus. Sicrhewch fod gennych ganllawiau a gweithdrefnau lleol i amddiffyn pawb ( e.e.bod arweinydd Eglwys / blaenor / diacon yn ymwybodol o'r ymweliadau a gynlluniwyd  ar rhan yr egwlys a bod unrhyw bryderon yn cael eu hadrodd yn ôl)
  • Eich bod yn gwrando ar bobl ac yn eu trin ag urddas a pharch
  • Eich bod yn ymateb i bryderon ac adroddiadau o gam-drin (hyd yn oed os ydynt yn anodd i gredu neu os yw'r dioddefwr yn gofyn ichi ei gadw'n dawel neu'n gyfrinach).
  • Yr hyrwyddir ethos o dryloywder a didwylledd lle mae pawb yn teimlo'n rhydd i ofyn am help.
  • Eich bod yn ymwybodol o'ch diogelwch eich hun bob amser
  • Eich bod yn dilyn y canllawiau iechyd cyfredol gan y llywodraeth a chymryd pob cam posibl i osgoi trosglwyddo'r firws e.e. golchi dwylo a hunan ynysu pan fydd gennych chi neu'r rhai rydych chi'n byw gyda nhw unrhyw symptomau o gwbl.

PRYDERON Hyd yn oed mewn adeg o argyfwng cenedlaethol fel hyn mae'n rhaid i ni gofio y gall cam-drin ddigwydd ac mae rai yn gallu fod yn fwy agored i niwed oherwydd mwy o unigedd .Os oes gennych bryderon hyd yn oed os yw'n anodd credu, byddwch yn barod i: GYDNABOD y gall cam-drin digwydd YMATEB trwy GOFNODI eich pryderon ac ADRODD i'r Heddlu neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gweler hefyd:   https://www.paneldiogelwch.org.uk/images/YMATEB_I_GONSYRN_CYM.pdf

Atgoffwch y rhai a allai fod yn derbyn ymweliadau a chefnogaeth:

 Na ddylent ganiatáu i ddieithriaid ddod i mewn i'w cartrefi, hyd yn oed os ydynt yn honni eu bod yn rhan o Gynllun Cymorth Cymunedol. Dylid gwirio hyn gyda’r cynllun yn gyntaf (ond heb ddefnyddio’r rhif ffôn a roddir gan eich ‘ymwelydd’)

I fod yn ddoeth wrth dalu am siopa. I beidio â thalu dieithryn neu berson newydd ymlaen llaw ac i geisio defnyddio bancio electronig lle bynnag y bo modd.

 

Gyda'n cofion caredig a diolch am eich holl waith caled a'ch caredigrwydd

Julie a Sian
 
Ewch i wefanau y 3 enwad am fwy o wybodaeth penodol ynglyn a gweithgaredday eglwysig.
http://www.buw.org.uk/170320-cyngor-coronafeirws-covid-19/
 
 

Darllenwch gwbodaeth gan y DBS ar ddiogelu tra gwrifoddoli yn y cymunded yn ystod y pandemic covid 19

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheet-community-volunteers-during-covid-19-outbreak/safeguarding-and-dbs-factsheet-faqs

 

 

Tachwedd 2017
Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol13 Tachwedd 2017Programme for Government - Healthcare

Wrth lansio’r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, dywedodd y Gweinidog fod pobl sydd wedi cael eu cam-drin a'u hesgeuluso yn cael eu hannog i ddod ymlaen i rannu eu profiadau â'r awdurdodau priodol er mwyn i gymdeithas ddysgu ac adnabod yr arwyddion, ac atal achosion o gam-drin yn y dyfodol

Ionawr 2017

Mae'r Ymchiliad Annibynnol i Gan Drin Plant yn Rhywiol  wedi cyhoeddi ei adolygiad mewnol a'u rhaglen waith ar gyfer 2017 /18 cliciwch yma i ddarllen mwy.

Mae'r Comisiwn Elusennau  yn cyhoeddi y bydd ei strategaeth diogelu yn cael ei adolygu yn ystod 2016/17 Bydd diogelu hefyd yn flaenoriaeth. Mae gwaith yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn rhywiol yn debygol o gael goblygiadau sylweddol ar gyfer pob elusen sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed, ac i awdurdodau cyhoeddus gan gynnwys y Comisiwn. Byddwn yn cyfathrebu gwersi diogelu i ymddiriedolwyr a staff mewn elusennau ac ar yr un pryd, byddwn yn adnewyddu ein strategaeth ar ddiogelu drwy ein Grŵp Cynghori Diogelu.

 

Rhagfyr 2016

Hoffai Sian a Julie ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a diolch am eich cefnogaeth a chydweithrediad yn ystod y flwyddyn.

Mae'r swyddfa ar gau tan 3dd o Ionawr 2017.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cais DBS, cysylltwch â ni ym mis Ionawr neu anfon e-bost neu adael neges ar ein peiriant ateb, a chysylltwn â chi cyn gynted ag y gallwn yn y flwyddyn newydd.

Mewn argyfwng neu os oes gennych bryderon ynghylch unigolyn, ewch at y dudalen cyngor a chefnogaeth ein gwefan am ffynonellau cymorth neu cliciwch yma

Gallwch hefyd adael neges ar gyfer y Swyddog Diogelu ar ei ffôn symudol 07957 510346 ac mi fydd hi’n cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Diolch yn fawr 

 

Medi 2015

Newid trefniadau gwiriadau DBS Baptist Union of Great Britain (BUGB) Tachwedd 2015 

Mae rhai eglwysi Bedyddwyr wedi derbyn ebost gan Stephen Boyo o CAS (Churches Agency for Safeguarding) i nodi bod y cyfrifoldeb am wiriadau DBS yn symud at Due Diligence Checks o fis Tachwedd ymlaen.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA

Nid yw hyn yn effeithio eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru. Mae'r Panel Diogelwch Cydenwadol yn parhau i fod yn gyfrifol am brosesu eich gwiriadau DBS ac nid oes newid. Os nad ydych yn sicr cysylltwch â ni. Diolch

 

 

HYFFORDDIANT DIOGELU GRWPIAU BREGUS

Cliciwch ar y tab "hyfforddiant" i weld manylion  ein sesiynau hyfforddiant. 

Os hoffech drefnu sesiwn yn eich ardal chi - cysylltwch a'r swyddfa 

 

 

Gorffennaf 2014

I weld copi o'r POSTER "DIOGELU PAWB"  sy'n cyd fynd a'r llawlyfr newydd  cliciwch yma

Cysylltwch a ni os ydych eisiau derbyn copi A3 

Mae taflenni hefyd ar gael. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth

 

 Mehefin 2014

Adolygiad o weithwyr / gwirfoddolwyr gyda grwpiau bregus

Rydym angen eich cymorth chi!

Mae'n bolisi presennol yr Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Undeb Bedyddwyr Cymru i wneud gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (CRB cynt) bob 4 blynedd i rai sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion bregus. Mae'r broses hon yn cael ei wneud ar ran yr eglwysi gan y Panel Diogelwch Cydenwadol.

Yn anffodus, rydym wedi cael ymateb gwael iawn i wahoddiadau i unigolion a oedd angen yr ail -wiriad yma i gwblhau ffurflen DBSneu i roi gwybod i'r Panel eu bod nhw yn bellach ddim yn gweithio gyda grwpiau bregus. Mewn cyfarfod yn ddiweddar, cytunodd aelodau'r Panel Diogelwch Cydenwadol bod angen sefydlu rhestr gyfoes o'r rhai sy'n gweithio gyda phobl fregus o fewn ein heglwysi. Bydd hyn yn ein galluogi i ganolbwyntio ar ddarparu'r gwiriadau a hyfforddiant ar gyfer y bobl gywir. Cytunwyd y dylid cynnal yr adolygiad hwn o weithwyr a gwirfoddolwyr yr eglwysi fel mater o frys drwy bob Henaduriaeth / Cyfundeb / Gymdeithas er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cydymffurfio â'n polisi a gweithdrefnau i ddiogelu pobol fregus.

Cliciwch y linc  i llawrlwytho y llythyr i'r egwlysi a'r  ffurflen ymateb

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

 

Ionawr 2014

Mae'r Panel Diogelwch Cydenwadol wedi lansio Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus newydd

 

Mae’r Llawlyfr newydd hwn yn cymryd lle “Er Mwyn ein Plant” ac mae’n cynnwys gwybodaeth am weithio gyda phlant, ieuenctid ac oedolion bregus.

Ei nod yw helpu eglwysi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru i recriwtio gweithwyr a gwirfoddolwyr a gweithio gyda grwpiau bregus mewn modd mwy diogel.

 

Anerchiad Rhian Huw Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru

Roedd Rhian Huws Williams wedi cytuno i siarad yn Lansiad y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus yn Ionawr 2014.

Yn anffodus doedd Rhian methu bod yn presennol ar y diwrnod ond rydym yn ddiolchgar iddi am rannu ei anerchiad gyda ni. Dyma ran o'r anerchiad:-

“Rydan ni wedi symud ymlaen o’r cyfnod pan lansiwyd Er Mwyn ein Plant, pan oedd rhyw bryder fod y capeli a’r eglwysi yn mynd dros ben llestri.  Bellach, gobeithio mae gwell dealltwriaeth o’r cyfrifoldeb i wneud yn siŵr fod pawb sydd yn gweithio yn enw’r capeli a’r eglwysi yn saff ac yn addas.  Hefyd sicrhau dealltwriaeth o’n cyfrifoldeb dros ein gilydd ac eraill yn ein cymunedau - mae hynny yn golygu ymwybyddiaeth o beth yw nodweddion bobl fregus, plant a phobl sydd yn cael niwed a sut i ymateb i hynny…Felly dylem weld y pecyn fel adnodd sydd yn ein hatgoffa a’n arfogi i fod yn ddinasyddion mwy effeithiol sydd yn byw a gweithredu'r egwyddorion.”

Rhian Huws Williams            Rhian Huw Williams

Cliciwch yma i ddarllen yr anerchiad llawn