Llawlyfr Diogelu

Mae’r canllawiau a’r cyngor yn y Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus yn sail i bolisi mabwysiedig Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar gyfer gweithio gyda grwpiau bregus.

Cynnwys y Llawlyfr:

  • Cyflwyniad a datganiad o fwriad (Adran1)
  • Recriwtio a Dethol Mwy Diogel ( gan gynnwys gwiriadau DBS) (Adran 2)
  • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc a sut y i ymateb i bryderon (Adran 3)
  • Gweithio gydag oedolion bregus sut y i ymateb i bryderon (Adran 4)
  • Gofal Bugeiliol (Adran 5)
  • Ffurflenni a gwybodaeth i’ch cefnogi i weithredu’r polisi (Sections 6&7)

I lawrlwytho copi o'r Llawlyfr cliciwch ar y ddolen isod

Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus

Mae’r llawlyfr hwn yn cymryd lle ein polisi amddiffyn plant “Er Mwyn ein Plant”.

Mae'n cynnwys gwybodaeth ddiweddaraf am recriwtio mwy diogel a gwiriadau DBS a chanllawiau ar gyfer gweithio gyda phlant ac oedolion bregus.

Diwygiwyd a diweddarwyd y polisi i gynnwys oedolion bregus a newidiadau diweddar yn y ddeddfwriaeth parthed grwpiau bregus a gwiriadau cofnodion troseddol.

Mae ‘na wybodaeth am sut i ymateb os ydych yn pryderu am sefyllfa neu unigolion. (Gweler hefyd cyngor a chefnogaeth)

 

 Datganiad Polisi

Fel eglwysi, rydym yn gwbl ymrwymedig i ddiogelu lles ein haelodau a’r rheini a roddwyd yn ein gofal. Bydd aelodau’r eglwys, staff cyflogedig a gwirfoddolwyr yn dangos parch at eraill, yn hybu ethos o wrando ar blant a phobl fregus gan ymddwyn mewn modd sy’n adlewyrchu egwyddorion yr Eglwys Gristnogol. Bydd yr eglwys yn gofalu am blant a phobl ifanc, ynghyd ag oedolion bregus, ac yn eu diogelu trwy ddilyn arferion da mewn perthynas â’r canlynol:
• Recriwtio gweithwyr yn ddiogel (Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus Adran 2)
• Hybu arferion da yn y gwaith (Adran 3.1 a 4.1)
• Hyfforddi a chefnogi gweithwyr yn eu swyddogaethau ac mewn amddiffyn plant a phobl fregus (Adran 3.2 a 4.2)
 
 

I weld y Poster Diogelu sy'n gyd fynd a'r llawlyfr newydd cliciwch yma.

 

Os ydych eisiau derbyn copi caled o'r poster maint A3 cyswlltwch a ni.

  

Mae taflen hefyd ar gael yng Nhymraeg a Saesneg. Cysylltwch a ni i dderbyn copiau. 

 

Gadael y safle