DBS

Beth yw ein Polisi ynglyn â Gwiriadau DBS a phwy sy angen gwneud un?

Cliciwch yma i ddarllen y taflen  gwybodaeth "Gwiriadau DBS a Chrynodeb o Gymhwysedd"

  

Sut i wneud cais DBS am Ddatgeliad trwy'r Panel Diogelwch Cydenwadol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth (Mae'r gwybodaeth ar gael ar dudalen 17 o'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus)

 

Dal ddim yn siwr os angen gwneud DBS?  

Edrych ar ein rhestrau wiro isod...

Oes angen gwneud gwiriad DBS ar gyfer eich gwaith gydag oedolion bregus yn y capel? Darllenwch ein rhestr wirio yma

Oes angen gwneud gwiriad DBS ar gyfer eich gwaith gyda phlant?  Darllenwch ein rhestr wirioyma

Goruchwyliaeth er mwyn penderfynu os yw unrhyw weithgaredd gyda phlant yn rheoleiddiedig neu beidio mae'n hanfodol i benderfynu os oes 'goruchwyliaeth briodol'. Cliciwch yma i weld canllawiau statudol ar oruchwyliaeth.

 

Ymddiriedolwyr a Gwiriadau DBS

Os yw ymddiriedolwr ynghlwm wrth weithgaredd a reoleiddir ac yn gweithio yn agos gyda grwpiau bregus neu yn rheoli/ goruchwylio eraill sy'n gwneud y gwaith,  bydd gofyn iddynt wneud gwiriad DBS manwl gyda gwiriad o’r rhestrau gwahardd oherwydd natur y gwaith, ac nid oherwydd y teitl “ymddiriedolwr”.

OND Mae ymddiriedolwr mewn eglwys sy'n darparu gweithgareddau plant neu oedolion bregus yn gymwys ar gyfer gwiriad manwl (heb wiriad o restr gwahardd) hyd yn oed oes nad ydynt yn gweithio yn uniongyrchol gyda'r grwpiau bregus.Mae hyn oherwydd bod eglwys gyda gwaith plant neu oedolion bregus yn cyfrif fel "elusen grwpiau bregus" at dibenion DBS  ac mae'r ymddiredolwyr yn gyfrifol am y gwaith.

 

Pan fo cymwysedd, ein polisi yw y dylid cynnal gwiriad DBS manwl. Mae hyn yn gyson ag egwyddorion Arfer Da a chanllawiau’r Comisiwn Elusennau.

 'The Commission recommends that trustees always obtain a DBS check when they can as it an important tool in ensuring that the person is suitable to act. In addition, the recruitment methods of staff, volunteers and trustees should be sufficiently robust and appropriately reviewed.'

Charity Commision Policy Paper Strategy for dealing with safeguardin vulnerable groups in Charities 

  

Cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn aml iawn ydy….

Ga i ail-ddefnyddio DBS sy gennyf yn barod?

Mae llawer o bobl yn credu bod un dystysgrif DBS yn ddigon ar gyfer yr holl waith maent yn gwneud gyda grwpiau bregus a ni fydd angen gwneud un arall.  Yn anffodus - nid yw’r wybodaeth yna yn hollol gywir. ‘Dydy tystysgrifau DBS ddim yn gludadwy OND gall fod yn bosib’ ail-ddefnyddio tystysgrif DBS os yw ymgeisydd wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru'r DBS.

Darllenwch mwy yma

Er mwyn i ni allu defnyddio eich tystysgrif bresennol bydd angen i ni weld y dystysgrif wreiddiol, derbyn eich caniatâd ysgrifenedig a  sicrhau bod Gwiriwr y Panel neu arweinydd lleol wedi gwirio eich hunaniaeth. Mae’r ffurflen yma yn eich arwain trwy’r broses.

Cysylltwch â ni am fwy o gyngor neu ewch i’r wefan DBS

 

 DBS logo

Cyhoeddiadau y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)  
Noder mae linciau isod i gyd yn arwain i'r gwefan y DBS   www.gov.uk/dbs

Cod Ymarfer DBS  

Cliciwch yma i weld y cod ymarfer diwygiedig

 Cliciwch yma i weld y ddogfen Newidiadau i ddatgelu a gwahardd: beth sydd arnoch angen ei wybod

Cliciwch yma i weld Canllawiau DBS ar gyfer ymgeiswyr gan gynnwys mwy o fanylion ynglyn a nodi eich cyfeiriad yma

cliciwch yma i weld rhestr o'r dogfennau bydd rhaid i chi ddangos fel rhan o'ch cais (dogfen DBS saesneg yn unig ar hyn o bryd)

cliciwch yma i weld rhestr o Gyhoeddiadau y DBS (tudalen Saesneg gyda linc i rai dogfennau Cymraeg)

cliciwch yma i weld canllawiau ynglyn a hidlo hen droseddau (cwestiwn e55) (dogfen saesneg yn unig)

Cliciwch yma i weld manylion Gweithgaredd a Reoleiddir (regulated activity) gydag oedolion o Fedi 2012 ymlaen. Mae'r bobl sy'n gwneud y gweithgareddau yma angen gwneud Datgeliad manwl gyda gwiriad o restr gwahardd.

Gwasanaeth Diweddaru ( Update service) I ddarllen mwy am y datblygiadau newydd sy'n eich galluogu i ddefnyddio eich tystysgrif DBS eto  cliciwch yma  

Cofnodion troseddol ar gyfer bobl sy'n dod o dramor

Bydd y gwiriad DBS ond yn darparu gwybodaeth am yr amser mae’r unigolyn yn y DU. Os oes gennych weithiwr grwpiau bregus, dylech ddilyn y gweithdrefnau a amlinellir yn y dolenni hyn i gael gwybodaeth tymor hir am eu hanes troseddol. Noder: Yn aml bydd rhaid i'r unigolyn gael yr wybodaeth hon cyn iddynt adael eu gwlad gartre

.Guidance on the application process for criminal records checks overseasGuidance on the application process for criminal records checks overseas

COUNTRIES A-F

COUNTRIES G-P

COUNRIES Q-Z

Cyfeiriwch at dudalennau perthnasol yn y canllawiau DBS ar gyfer Ymgeiswyr am reolau gwirio hunaniaeth a gofynion ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr sy'n dod o du allan y AEE.

Sylwer - mae cyflogwyr yn gyfrifol am sicrhau bod gan weithwyr a gwirfoddolwyr newydd yr hawl i weithio yn y DU