Cyngor a Chefnogaeth

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Panel Diogelwch Cydenwadol i gael cymorth neu gyngor ynghylch diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion bregus drwy ffonio 01745 817584

neu ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Neu gallwch gysylltu âg Ysgrifennydd Cyffredinol eich enwad

Eglwys Bresbyteraidd CymruParch Meirion Morris 02920 627465 ebost   Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Undeb Bedyddwyr Cymru - Parch Judith Morris 01267 245660 ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.;

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - Parch Dyfrig Rees 01792 795888 ebost dyfrig@ annibynwyr.cymru

 

MAE'R SIART LLIF SYML HWN YN NODI'R PRIF GAMAU Y DYLECH CHI WNEUD OS OES GENNYCH BRYDER AM UNIGOLYN NEU SEFYLLFA.

 

MEWN ARGYFWNG 

Cyswlltwch â

HEDDLU              999

AMBIWLANS        999

neu eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL lleol trwyw'r linciau yma  (Byrddau Diogelu)

 

 Cyngor a chymorth 24/7

 Childline: 0800 1111   Linc i'r wefan Childline

Action for Elder Abuse 0808 8088141   Linc i'r wefan Action for elder abuse

Churches Child Protection Advisory Service (Enw newydd-Thirty one:eight ) 0845 120 45 50 www.ccpas.co.uk/

 NSPCC Helpline 0808 800 5000  Linc i'r wefan NSPCC 

Rhifau ffon amddiffyn plant awdurdod lleol Cymraeg  Welsh Local authority child protection numbers here

 

Cyngor yn ystod y Covid -19 Pandemig

CYNGOR A CHEFNOGAETH Mae hon yn gyfnod lle mae pobl yn tynnu at ei gilydd ac yn dangos arwyddion anhygoel o garedigrwydd a gofal yn ein cymunedau. Mae hefyd yn amser pan mae pobl yn bryderus iawn a dan straen gynyddol a gall ein pobl fregus fod mewn hyd yn oed mwy o berygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso oherwydd unigedd ac angen. Cofiwch fod cymorth a chyngor ar gael gan lawer o sefydliadau profiadol ac arbenigol. Mae rai ffynonellau o gefnogaeth yma <http://paneldiogelwch.org.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth> a hefyd mae'r Samariaid <https://www.samaritans.org/> ar gael i gynnig cyngor a chymorth i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd.

Gwybodaeth defnyddiol YMA ar sut i ddiogelu bobl hyn yn ystod y covid 19 pandemig.

 

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer Dioddefwyr a Goroeswyr

MACSAS - Ministry and Clergy Sexual Abuse Survivors 
yn cefnogi pobl sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant neu oedolion, gan weinidogion, clerigwyr neu eraill o fewn yr Eglwys. Maent yn cefnogi'r rheiny sydd wedi parhau â'u cymunedau Cristnogol neu wedi eu gadael
Freephone Helpline  08088 01 03 40  (Mercher 7-9.30 neu Sadwrn  9-11am)   www.macsas.org.uk/

THE SURVIVORS TRUST The Survivors Trust (TST) is a UK-wide national umbrella agency for 130 specialist organisations for support for the impact of rape, sexual violence and childhood sexual abuse throughout the UK and Ireland.  http://thesurvivorstrust.org/about-tst/ 

 NAPAC (National Association for People abused in Childhood) yn cynnig cymorth i oedolion sy'n goroesi o bob math o gamdriniaeth plant, gan gynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol, emosiynol neu esgeulustod.
Support line, free from landlines and mobiles 0808 801 0331  (Mon-Thu10am-9pm  & Fri 10am-6pm) Calls will not show on your bill https://napac.org.uk/what-napac-does/

Y Prosiect Gwirionedd (The Truth Project)
Sefydlwyd y prosiect y ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol i rannu eu profiadau mewn lleoliad cefnogol a chyfrinachol. Mae'n rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) a sefydlwyd yn 2015 i ymchwilio i sefydliadau sy'n wedi methu â diogelu plant rhag cam-drin rhywiol. Mae angen inni ddeall y gorffennol i helpu i amddiffyn plant yn awr ac yn y dyfodol. Wrth rannu eu profiadau, mae dioddefwyr a goroeswyr yn gwneud cyfraniad pwysig i waith yr Ymchwiliad a bydd eu profiadau yn bwydo i mewn i'n darganfyddiadau ac argymhellion.
Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.www.truthproject.org.uk/i-will-be-heard

New Pathways  Rape Crisis and Sexual Abuse Support Services   South Wales   http://www.newpathways.org.uk/

 Rape & Sexual Abuse Support Centre North Wales /Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru 01286 669267 www.rasawales.org.uk/  

Stepping Stones is a registered charity providing therapeutic services to adults who have been sexually abused as children across the region of North Waleshttps://steppingstonesnorthwales.co.uk/

 

Cam-drim domestig
http://livefearfree.gov.wales/how-to-get-help/?lang=cy  (mynediad at sgwrsio byw 9am -9pm)

Linell Gymorth Byw Heb Ofn:   cyngor a chymorth 24 awr ar           0808 80 10 800

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

New Pathways  Rape Crisis and Sexual Abuse Support Services   South Wales   http://www.newpathways.org.uk/

Rape & Sexual Abuse Support Centre North Wales /Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru 01286 669267 www.rasawales.org.uk/  

 

 MEWN ARGYFWNG 

Cyswlltwch â

HEDDLU              999

AMBIWLANS        999

neu eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL lleol trwyw'r linciau yma  (Byrddau diogelu)

Gadael y safle