Cyngor a Chefnogaeth

MEWN ARGYFWNG 

FFONIWCH 999 am HEDDLU  neu  AMBIWLANS   

neu ffoniwch eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL lleol trwy'r linciau yma  (Byrddau Diogelu)

 

Panel Diogelwch Cydenwadol 

Cysylltwch â'r Swyddfa i gael cymorth neu gyngor ynghylch diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion bregus.  (Dim 24 awr)  ffonio 01745 817584 / 07957510346  neu ebostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

MAE'R SIART LLIF SYML HWN YN NODI'R PRIF GAMAU OS OES GENNYCH BRYDER AM UNIGOLYN NEU SEFYLLFA.

MEWN ARGYFWNG FFONIWCH YR HEDDLU.

Sgroliwch i lawr am fwy o linciau i ffynonellau gymorth eraill

 Gallwch gysylltu â

Eglwys Bresbyteraidd CymruParch Brian Huw Jones  01745853469    Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Undeb Bedyddwyr Cymru - Parch Judith Morris 01267 245660  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.;

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - Parch Dyfrig Rees 01792 795888   dyfrig@ annibynwyr.cymru

 01745853469

Cyngor a chymorth 24/7

Childline: 0800 1111   Linc i'r wefan Childline

NSPCC Helpline 0808 800 5000  Linc i'r wefan NSPCC

Rhifau ffon amddiffyn plant awdurdod lleol Cymraeg  Welsh Local authority child protection numbers here 

HOURGLASS  0808 8088141   (Yr enw newydd am Action For Elder Abuse)

THIRTY ONE EIGHT  (yr enw newydd am Churches Child Protection Advisory Service) 0845 120 45 50 https://thirtyoneeight.org/about-us/

SAMARITANShttps://www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/

Llinell Cymorth am ddim 24/7 : 116123     Llinell Cymraeg: 08081640123 (7pm tan 11pm ) 

 

Cyngor yn ystod y Covid -19 Pandemig

CYNGOR A CHEFNOGAETH Mae hon yn gyfnod lle mae pobl yn tynnu at ei gilydd ac yn dangos arwyddion anhygoel o garedigrwydd a gofal yn ein cymunedau. Mae hefyd yn amser pan mae pobl yn bryderus iawn a dan straen gynyddol a gall ein pobl fregus fod mewn hyd yn oed mwy o berygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso oherwydd unigedd ac angen. Cofiwch fod cymorth a chyngor ar gael gan lawer o sefydliadau profiadol ac arbenigol. Mae rai ffynonellau o gefnogaeth yma www.paneldiogelwch.org.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth

a hefyd mae'r Samariaid <https://www.samaritans.org/> ar gael i gynnig cyngor a chymorth i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd.Mae Childline ar gael i blant sy angen help ac os ydych yn poeni am blentyn gallwch cysylltu a'r NSPCC helplines 

Gwybodaeth defnyddiol YMA ar sut i ddiogelu bobl hyn yn ystod y covid 19 pandemig.

 

Cam-drim Domestig a Rhiwiol

https://llyw.cymru/byw-heb-ofn -   Gyda mynediad at sgwrsio byw 9am - 9pm 

Cyngor a chymorth 24 awr : 0808 80 10 800

byw heb ofn

New Pathways Rape Crisis and Sexual Abuse Support Services  De Cymru  http://www.newpathways.org.uk/

Rape & Sexual Abuse Support Centre Gogledd Cymru /Canolfan Gefnogi Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru 01286 669267 www.rasawales.org.uk/  

Cerrig Camu/Stepping Stones elusen gofrestredig sy'n darparu gwasanaethau therapiwtig i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant ar draws Gogledd ymru https://steppingstonesnorthwales.co.uk/

UK 24-hour National Domestic Abuse Helpline  0808 2000 247           https://www.nationaldahelpline.org.uk/ 

 

Bwlio

Mae bwlio yn ‘Ymddygiad gan unigolyn neu grŵp, sy’n cael ei ailadrodd dros amser, â’r bwriad o frifo rhywun yn gorfforol neu yn emosiynol.’

Mae'n broblem ddifrifol a dinistriol i'r rhai y mae'n effeithio arnynt. Er gwaethaf gwaith gan ysgolion a gwasanaethau eraill, yn ogystal â mentrau llywodraeth leol, Cymru a'r DU, mae bwlio yn parhau i fod yn broblem enbyd i lawer. Mae lleoedd ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddarparu offer a chyfleoedd newydd i fwlio eraill.

Mae llywodraeth Cymru wedi datblygu canllawiau statudol ar gyfer ysgolion ac mae hefyd wedi datblygu pecynnau gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer plant, rhieni a gofalwyr.

cliciwch y ddolen i gael mynediad i'r pecyn cymorth sy'n cyd-fynd â'r canllawiau i gael mwy o wybodaeth ac arweiniad.

Mae'r canllaw pobl ifanc ar gael yma

ac mae'r pecyn cymorth rhieni a gofalwyr ar gael yma

Mae KIDSCAPE-yn elusen sy'n darparu cefnogaeth ymarferol, hyfforddiant a chyngor i herio bwlio ac amddiffyn bywydau ifanc. Maen nhw'n cynnig cyngor a llinell gymorth i deuluoedd sy'n wynebu sefyllfa fwlio:  https://www.kidscape.org.uk/advice/

 

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer Dioddefwyr a Goroeswyr

MACSAS - Ministry and Clergy Sexual Abuse Survivors 
yn cefnogi pobl sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant neu oedolion, gan weinidogion, clerigwyr neu eraill o fewn yr Eglwys. Maent yn cefnogi'r rheiny sydd wedi parhau â'u cymunedau Cristnogol neu wedi eu gadael
Freephone Helpline  08088 01 03 40  (Mercher 7-9.30 neu Sadwrn  9-11am)   www.macsas.org.uk/

THE SURVIVORS TRUST The Survivors Trust (TST) is a UK-wide national umbrella agency for 130 specialist organisations for support for the impact of rape, sexual violence and childhood sexual abuse throughout the UK and Ireland.  http://thesurvivorstrust.org/

 NAPAC (National Association for People abused in Childhood) yn cynnig cymorth i oedolion sy'n goroesi o bob math o gamdriniaeth plant, gan gynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol, emosiynol neu esgeulustod.
Support line, free from landlines and mobiles 0808 801 0331  (Mon-Thu10am-9pm  & Fri 10am-6pm) Calls will not show on your bill https://napac.org.uk/what-napac-does/

 

 Y Prosiect Gwirionedd (The Truth Project)
Sefydlwyd y prosiect y ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol i rannu eu profiadau mewn lleoliad cefnogol a chyfrinachol. Mae'n rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) a sefydlwyd yn 2015 i ymchwilio i sefydliadau sy'n wedi methu â diogelu plant rhag cam-drin rhywiol. Mae angen inni ddeall y gorffennol i helpu i amddiffyn plant yn awr ac yn y dyfodol. Wrth rannu eu profiadau, mae dioddefwyr a goroeswyr yn gwneud cyfraniad pwysig i waith yr Ymchwiliad a bydd eu profiadau yn bwydo i mewn i'n darganfyddiadau ac argymhellion.
Os cawsoch eich gam-drin yn rhywiol pan yn blentyn ac yn meddwl rhannu eich profiad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol, hoffai Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad glywed wrthoch.www.truthproject.org.uk/i-will-be-heard
 

MEWN ARGYFWNG

FFONIWCH 999 am HEDDLU  neu  AMBIWLANS   

neu ffoniwch eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL lleol trwy'r linciau yma  (Byrddau Diogelu)

 

Gadael y safle